Tarot 2/4 - Význam dvaadvaceti vyšších arkan.

5. ledna 2008 v 13:57 | prevzaté a upravené z www.grimoar.cz |  Tarot
Tajemství IV. - Císař. - Písmeno Daleth ( d ). - Čtverka.
 • Věštba: Podpora, stálost, moc, přízeň. Velká osobnost. Moc, sila mužského princípu
 • Hieroglyf: Člověk s korunovanou přilbou drží v pravé ruce žezlo. Pod jeho trůnem jest heraldický orel. Tato postava symbolisuje absolutní moc.
 • Číslo: Čtverka jest číslem realisace a stability.
 • Neumíme5 příliš obdivovati zázračných vlastností tohoto čísla. Nenašel se ještě člověk, který by je tak vychválil, jak toho zasluhuje. Předně čtyřstěn jest nejjednodušším ze všech těles a objemů třírozměrných. Jest znázorněn pyramidou, jejíž základnou jest trojúhelník a která mimo to má tři stěny, které jsou rovněž trojúhelníky. Číslo čtyři má také tu obdivuhodnou vlastnost, že jest totiž zdvojením i čtvercem téhož čísla, totiž dvou: 2+2=4, 2×2=4, a že součet prvých čtyř čísel 1., 2., 3., 4., rovná se 10. Součet třetích mocnin těchže čísel (l, 8, 27, 64) jest roven 100, což jest 102 (10×10=100).
 • U většiny národů píše se jméno Bůh čtyřmi písmeny.
 • Na př. u starých Peršanů Syre, Magů Orsi, Assyřanů Adad, Gothů Odin nebo Thor, starých Švédů Froe, macedonských kněží Bedy, Etrusků Esar, Germánů Gott, Belgů Godhr Tatarů Itga, Sarmatů Bovh a Istv, Slovanů Boog, Buoh.
 • Řecky QeoV; latinsky Deus; španělsky Dios; chaldejsky Abis; egyptsky Amun a Teut; čínsky Tien.
 • V alchymii jsou čtyři magické prvky: sůl, rtuť, síra a azot.
Tajemství V. - Papež. Veliký Hierofant (Jupiter). - Písmeno He ( h ). - Pětka. Kňaz
 • Věštba: Inspirace, znamení; učení; člověk, k němuž se utíkáme o radu: kněz, lékař, advokát atd.
 • Hieroglyf: Velký hierofant6 posazen mezi dvěma sloupy, Hermovým a Šalomounovým (znak esoterismu), opírá se o kříž o třech příčkách v podobě trojúhelníka. Před ním klečí dva sluhové tak, že hierofant maje nad sebou hlavice dvou sloupů a pod sebou hlavy sluhů, jest ve středu čtveřice a představuje božský pentagram, jehož smysl úplně podává. Vedeme-li od sloupu ke sloupu, od hlavy ke hlavě čáru a od sloupů ke hlavám po dvou čarách, obdržíme takto čtverec rozdělený křížem ve čtyři trojúhelníky, v jehož středu jest veliký hierofant jako zahradní pavouk uprostřed pavučiny.
 • Číslo: Jako čtyřka je číslem hmoty, tak jest pětka číslem ducha hmotu ovládajícího. Pětka jest číslem mihotavé hvězdy a tajemného pentagramu; znamená veškeru účinnost a moc na úrovni astrální. Obrácený pentagram představuje naproti tomu ducha ovládaného hmotou, brutální a silnou; stává se tedy znamením ducha zlého, anarchie a zvířete.7 Kromě Paracelsova pentagramu pro velké operace magické užívá se ještě pentagramu vyrytého ve slunečných hodinách do zlaté destičky podle předepsaného ritu proti okkultním útokům a všem zlým vlivům, přicházejícím z úrovně neviditelna do úrovně hmotná (nemocem, zklamání, ránám osudu a pod.).
Tajemství VI. - Zamilovaný. - Písmeno Vau ( w ). - Šestka.
 • Věštba: Přitažlivost, láska, krása, idealism.
 • Hieroglyf: Kupido ve středu zářícího slunce drží svůj luk a hrozí šípem nerozhodnému člověku, který stojí mezi Venuší a Martem, mezi láskou a slávou. Toto tajemství symbolisuje zápas, v němž máme podporovati proti vášním srdce různé vyšší vztahy.
 • Fysická láska8 jest nejperversnější ze všech osudných vášní. Jest výbornou anarchistkou; dala by dívce kráčeti přes mrtvoly rodičů. Jest neodolatelným nadšením, zuřivým šílenstvím; jest závratí fatality, která vyhledává vždy nových obětí; jest lidožroutskou vášní Saturnovou, který se chce státi otcem jen proto, aby potom děti svoje shltal. Zvítěziti nad láskou znamená triumfovati nad přírodou. Podrobiti se spravedlnosti znamená rehabilitovati život a věnovati jej nesmrtelnosti; rovněž i největší díla zjevení křesťanského jsou: zavedení dobrovolného panenství a posvěcení manželství. Poněvadž láska jest pouhou žádostí a hrou, jest proto i smrtelnou. Abychom jí učinili nesmrtelnou a věčnou, jest třeba, aby se stala svátostí, neboť potom se stane ctností a silou. Zápas Erotův s Anterotem zjednal světu rovnováhu.
 • Číslo: Šestka je číslem podobnosti nebe a země; číslem dvou starců kabbaly a číslem hvězdy Šalomounovy.
Tajemství VII. - Vůz. - Písmeno Zain ( z ). - Sedmička.
 • Věštba: Obezřelost, pomoc. Snaha o udržanie rovnováhy
 • Hieroglyf: Korunovaný a obrněný vítěz drží v ruce žezlo a stojí vzpřímen na vítězném voze.
 • Číslo: Sedmička jest číslem magické síly v celém jejím rozsahu a je-li posvátná, jest to hlavně proto, že se skládá z trojky a čtverky; zosobňuje ducha božího panujícího ve vesmíru. Všude, kde jest úroveň mystéria, nalézáme toto číslo. Judska astrologie počítá sedm mocí neboli sedm planet, theogonie egyptská sedm geniů:
 • Remfa, genius Saturnův; Pi-Rhé, genius slunce; Pi-Joh, genius luny; Ertosi, genius martův; Pi-Hermes neb Thot, genius merkurův; Pi-Zeus, genius jupiterův; Suroth, genius Venušin.
 • Ve staré Chaldeji,9 vlasti Abrahamově, jmenoval se genius Saturnův Orifel; genius jupiterův Zachariel; martův Samael; slunce Michael; Venušin Anael; merkurův Rafael a luny Gabriel.
 • Poznáváme mezi nimi našeho archanděla Michaela, pána věrných andělů, svrhnuvších do pekla Satana a padlé anděly, tradici imitovanou nábožnými věřícími v Persii; vidíme mezí nimi zároveň našeho Rafaela, průvodce mladého Tobiáše, a Gabriela, anděla evangelického Zvěstování. Kabbalistům jest Kafriel nebo Kasiel neb Orifel duchem zkázy, úpadku, degenerace, hrobů a opuštěných. Sachiel neb Zachariel jest duchem všemohoucím; Samael vládne bojům, zápasům, práci, síle a bouři; Anael lásce, rození, formě; jest duchem života a smrti; Rafael jest duchem výmluvnosti, znalosti, obchodu a vědy. Gabriel jest mystickým duchem involuce a mysterií. Než vraťme se k sedmičce. Čítáme sedmero magických kovů: zlato, stříbro, měď, železo, rtuť, cín a olovo; sedmero magických drahokamů; chrysolit, perlu, ametyst, achát, safír, beryl a onyx; sedmero magických květin: rdesno, leknín, jitrocel (špičatý), mochna (lezavá), blín, vrbina a offoditius; sedmero magických barev: žlutá, bílá, červená (krvavá), nachová, modrá, zelená a černá. Jest sedm hlavních hříchů; sedm svátostí; sedm žalmů; sedm ctností: víra, naděje, křesťanská láska, spravedlnost, síla, čistota a střídmost. V apokalypse sv. Jana jest sedm pečetí.
 • Bylo sedm egyptských ran. Svícen jeruzalémského chrámu měl sedm ramen. Bůh stvořil svět v sedmi periodách. Týden má sedm dní. Jest sedm hudebních not. Hlava člověka má sedm otvorů.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama